kontrole okresowe w budownictwie

Wykonujemy kompleksowe, okresowe roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo budowlane.
Zbiór przepisów prawa budowlanego kategoryzują okresowe kontrole według kryterium częstotliwości i ich zakresu które wykonywane są co najmniej raz w roku, co najmniej raz na pięć lat oraz co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów budowlanych.

 

Kontrole okresowe wykonywane raz w roku

Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca zobowiązany jest przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, a także instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych.
Odstęp pomiędzy przeglądem wykonywanym w bieżącym roku a kontrolą wykonaną w roku poprzednim nie musi wynosić 365 dni, tzn., że przegląd wykonany na przykład w lipcu danego roku w roku przyszłym może być wykonany w grudniu (istotne aby zawsze wykonać kontrolę w danym roku kalendarzowym).

 

Kontrole okresowe wykonywane raz na 5 lat

Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzać kontrolę obiektu budowlanego, polegającą na sprawdzeniu jego stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia. Kontrola taka winna obejmować również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Okresowej pięcioletniej kontroli według ustawy Prawo budowlane, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku.
Na etapach kontroli elementami badanymi obiektu budowlanego będą zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych, elementy ścian zewnętrznych, balustrady, loggii i balkony, urządzenia mocowań do ścian i dachu budynku,
elementy odwodnień budynku, pokrycie dachowe oraz obróbki blacharskie,
instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, urządzenia stanowiące zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku,
elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzające ścieki z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

 

Kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku dla obiektów wielkopowierzchniowych (półroczne)

Przegląd stanu technicznego co najmniej dwa razy do roku należy dokonywać w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000,00 m² (bez względu na powierzchnię dachu).
oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000,00 m².

Kontrola obejmuje swoim zakresem analogiczny zakres przeglądu rocznego, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.